Označení nebezpečných látek dle CLP / GHS

Výstražné symboly GHS a výstražné symboly CLP jsou chemické symboly nebezpečí. GHS a CLP symboly umožňují minimalizovat riziko pro lidi a životní prostředí při výrobě, skladování, přepravě a používání nebezpečných látek. Tyto výstražné symboly nebezpečnosti jsou například explodující bomby, tlakové láhve, korozivní účinky a další. CLP a GHS piktogramy jsou často doplněny signálním slovem. Pomocí signálních slov rozlišujeme v rámci GHS nebezpečí nebo varování, kdy se využití dělí podle závažnosti.

Štítky GHS a CLP se používají pro označení nebezpečné látky či směsi a každý obal, ve kterém jsou nebezpečné látky skladovány nebo přepravovány, musí být označen v souladu s nařízením GHS / CLP. Ideální je kombinovat GHS / CLP piktogramy se signálními slovy.

V rámci nařízení CLP o klasifikaci, značení a balení nebezpečných látek je vždy třeba v potaz vzít H věty a S věty, které jsou součástí GHS. H věty jsou standardní věty o nebezpečnosti o chemických látek v rámci nařízení ES. P věty jsou pokyny, které jsou nutné pro bezpečné zacházení chemických látek a jiných směsí.