GHS symboly - varování

Symboly GHS a CLP minimalizují riziko při výrobě, přepravě, skladování a používání nebezpečných látek. Jedná se o chemické symboly nebezpečí jako jsou například tlakové láhve, explodující bomby a další. Štítky GHS a CLP označují nebezpečné látky, směsi a obaly, ve kterých jsou nebezpečné látky skladovány či přepravovány.

Výstražné symboly GHS a CLP jsou často doplněny signálními slovy. V rámci GHS rozlišujeme signální slova nebezpečí a varování. Jejich užití se liší dle závažnosti.