Ostatní odpady

Ostatní odpad je pojem, který se používá k označení odpadů, které nevykazují žádné z nebezpečných vlastností, které jsou uvedeny v Katalogu odpadů. Tyto odpady tedy nepředstavují velké riziko pro zdraví lidí nebo životní prostředí.

Do kategorie ostatních odpadů patří například:

Komunální odpad
Odpady ze zahrad a parků
Stavební a demoliční odpad
Odpady z výroby a zpracování
Odpady ze zemědělství, lesnictví a rybářství
Odpady z domácností a podobné odpady z obchodu a průmyslu
Komunální odpad je odpad, který vzniká v domácnostech a dalších drobných provozech. Jedná se například o odpadky z kuchyně, odpadky z koupelny, papír, lepenku, sklo, plasty, kovy a textil.
Nakládání s ostatními odpady je důležitou součástí ochrany životného prostředí. Zhodnocovaní odpadů umožňuje šetřit přírodní zdroje a snížit množství odpadu, který je potřebné uložit na skládku.

Příklady ostatních odpadů:

Papír, Kartón, Sklo, Plasty, Kovy, Textil, Nábytek, Elektroodpad, Stavební suť, Zelený odpad, Bioodpad, Odpad z výroby, Odpad z zemědělství, Odpad z domácností

Ostatní odpady jsou širokou skupinou odpadů, které vznikají v různých oblastech lidské činnosti. Nakládání s těmito odpady je důležité pro ochranu životního prostředí. Značení nebezpečného odpadu pomáhá udržovat pracovníky v bezpečí a zajišťuje čistotu zařízení při likvidaci nebezpečných materiálů. Pomocí etiket nebezpečného odpadu můžete označit jakýkoli sud na nebezpečný odpad nebo nepřepravní kontejner.