Katalog produktů

 
 

Tvorba značení

 

Legislativa

VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 odst. 7, § 19 odst. 3 a § 20 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy


Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a)       Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (dále jen "Seznam") a způsob jeho používání,
b)       obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností chemických látek (dále jen "látka") a chemických přípravků (dále jen "přípravek"),
c)       konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí,
d)       další náležitosti obalů nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli,
e)       náležitosti označování nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,
f)       výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí,
g)       standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta),
h)       standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta).

§ 2
Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod


(1) Seznam a způsob jeho používání je uveden v příloze č. 1.

(2) Obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností látek a přípravků jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 3
Další náležitosti obalů nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli


(1) Kromě požadavků uvedených v zákoně musí obaly nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli splňovat tyto požadavky:
a)       obal obsahující nebezpečný přípravek, představující nebezpečí poškození plic (Xn, R 65) a klasifikovaný a označený podle přílohy č. 2, musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi, s výjimkou přípravku uváděného na trh v aerosolovém rozprašovači2) nebo v obalu vybaveném nerozebíratelně připojeným rozstřikovacím zařízením,
b)       obal obsahující nebezpečný přípravek, který obsahuje nejméně jednu z látek:
1.      methanol (číslo CAS 67-56-1, číslo ES 200-659-6) v koncentraci rovné nebo vyšší než 3 %,
2.      dichlormethan (číslo CAS 75-09-2, číslo ES 200-838-9) v koncentraci rovné nebo vyšší než 1 %,
    musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi.

(2) Uzávěry odolné proti otevření dětmi se pokládají za odpovídající podle § 19 odst. 2 písm. a) zákona, splňují-li požadavky vyplývající z příslušných technických norem.3)

(3) Hmatatelné výstrahy pro nevidomé se pokládají za odpovídající podle § 19 odst. 2 písm. a) a b) zákona, splňují-li požadavky vyplývající z příslušné technické normy.4)
Náležitosti označování nebezpečných látek a nebezpečných přípravků

§ 4
Názvy nebezpečných látek v nebezpečných přípravcích


(1) Chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných v nebezpečném přípravku se uvede v souladu s následujícími pravidly:
a)       u přípravku klasifikovaného jako vysoce toxický, toxický a zdraví škodlivý se uvedou názvy látek vysoce toxických, toxických a zdraví škodlivých přítomných v koncentracích, které se rovnají nebo jsou vyšší než nejnižší limit (limit Xn) uvedený pro každou z nich v Seznamu, nebo v případě, že v Seznamu nejsou limity uvedeny, použijí se limity uvedené v příloze č. 3 části druhé oddílu B, tabulce I, II nebo III,
b)       u přípravku klasifikovaného jako žíravý se uvedou názvy látek žíravých přítomných v koncentracích, které se rovnají nebo jsou vyšší než nejnižší limit (limit Xi) uvedený pro každou z nich v Seznamu, nebo v případě, že v Seznamu nejsou limity uvedeny, použijí se limity uvedené v příloze č. 3 části druhé oddílu B, tabulce IV,
c)       v označení nebezpečného přípravku se uvedou názvy nebezpečných látek, které jsou důvodem pro klasifikaci přípravku v jedné nebo několika následujících skupinách a kategoriích nebezpečnosti:
1.      karcinogenní kategorie 1, 2 nebo 3,
2.      mutagenní kategorie 1, 2 nebo 3,
3.      toxický pro reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3,
4.      vysoce toxický, toxický nebo zdraví škodlivý vzhledem k neletálním účinkům po jednorázové expozici,
5.      toxický nebo zdraví škodlivý vzhledem k závažným účinkům po opakované nebo dlouhodobé expozici,
6.      senzibilizující,
d)       v označení nebezpečného přípravku se uvede název nebezpečné látky, pro kterou je přípravek klasifikován jako výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý, dráždivý nebo nebezpečný pro životní prostředí pouze v tom případě, pokud je tento název nutno uvést z důvodů stanovených v písmenu a), b) nebo c),
e)       pro identifikaci nebezpečných látek, které představují hlavní rizika pro zdraví, stačí zpravidla uvést názvy maximálně čtyř těchto látek.

(2) V označení nebezpečných přípravků, které obsahují látky výlučně klasifikované jako:
a)       dráždivé, s výjimkou látek, kterým je přiřazena věta R 41 podle přílohy č. 5, nebo dráždivé ve spojení s jednou nebo více následujícími vlastnostmi:
1.      výbušný,
2.      oxidující,
3.      extrémně hořlavý,
4.      vysoce hořlavý,
5.      hořlavý,
6.      nebezpečný pro životní prostředí,nebo
b)       zdraví škodlivé nebo zdraví škodlivé ve spojení s jednou nebo více následujícími vlastnostmi:
1.      výbušný,
2.      oxidující,
3.      extrémně hořlavý,
4.      vysoce hořlavý,
5.      dráždivý,
6.      nebezpečný pro životní prostředí, mající akutní letální účinky, lze použít v souladu s § 20 odst. 8 zákona místo názvů těchto látek názvy, které identifikují nejdůležitější chemické funkční skupiny, nebo jejich názvy alternativní.5)

§ 5
Volba výstražného symbolu


(1) Výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností jsou uvedeny v příloze č. 4.

(2) Výstražný symbol zahrnuje grafický symbol ve formě piktogramu a slovní vyjádření nebezpečnosti.

(3) Pro vyjádření nebezpečných vlastností látek a přípravků lze použít také písmenná označení nebezpečných vlastností.

(4) Výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností se nestanoví pro nebezpečné vlastnosti uvedené v § 2 odst. 5 písm. e), k), l), m) nebo n) zákona.

(5) Nebezpečným látkám uvedeným v Seznamu se přiřadí výstražné symboly v něm uvedené.

(6) Nebezpečným látkám neuvedeným v Seznamu a nebezpečným přípravkům se výstražné symboly přiřadí podle kritérií uvedených v přílohách č. 2 a 3.

(7) Je-li nebezpečné látce nebo nebezpečnému přípravku přiřazeno více výstražných symbolů a není-li v Seznamu uvedeno jinak, platí, že
a)       při přiřazení výstražného symbolu pro "T" nebo "T+" současně s výstražnými symboly pro "Xn", "Xi" nebo pro "C" nemusí být použity symboly pro "Xn", "Xi" a pro "C",
b)       při přiřazení výstražného symbolu pro "C" současně s výstražnými symboly pro "Xn" nebo "Xi" nemusí být použity výstražné symboly pro "Xn" a "Xi",
c)       při přiřazení výstražného symbolu pro "E" současně s výstražnými symboly pro "F+", "F" nebo pro "O" nemusí být použity výstražné symboly pro "F+", "F" a pro "O",
d)       při přiřazení výstražného symbolu pro "Xn" současně s výstražným symbolem pro "Xi" nemusí být použit výstražný symbol pro "Xi".

(8) Každý grafický symbol pokrývá alespoň jednu desetinu plochy označení, nejméně však 1 cm2 této plochy. Grafický symbol je proveden v barvě černé na žlutooranžovém pozadí.

§ 6
Volba R-vět


(1) Seznam R-vět je uveden v příloze č. 5.

(2) V označení se R-věty uvedou podle přílohy č. 5.

(3) Nebezpečným látkám uvedeným v Seznamu se přiřadí R-věty v něm uvedené.

(4) Nebezpečným látkám neuvedeným v Seznamu a nebezpečným přípravkům se přiřadí R-věty podle kritérií uvedených v přílohách č. 2 a 3. Jestliže nebezpečná látka neuvedená v Seznamu nebo nebezpečný přípravek má více nebezpečných vlastností, přiřazují se R-věty odpovídající všem těmto vlastnostem.

(5) K popisu rizik zpravidla postačí šest R-vět. Pokud je přípravek zařazen do více než jedné skupiny nebezpečnosti, musí R-věty uvedené v označení zahrnovat všechna hlavní rizika související s přípravkem.

(6) U látek nebezpečných pro zdraví neuvedených v Seznamu se v označení musí uvést:
a)       R-věty odpovídající skupině nebezpečnosti, pro kterou je stanoven výstražný symbol,
b)       R-věty odpovídající jiným skupinám nebezpečnosti, pro které není stanoven výstražný symbol podle § 5 odst. 4.

(7) U nebezpečných látek neuvedených v Seznamu, jejichž nebezpečnost vyplývá z jejich fyzikálně-chemických vlastností, se v označení musí uvést R-věty odpovídající skupině nebezpečnosti, pro kterou je stanoven výstražný symbol.

(8) U látek nebezpečných pro životní prostředí neuvedených v Seznamu se v označení musí uvést R-věta (R-věty) odpovídající klasifikaci "nebezpečný pro životní prostředí".

(9) U přípravků nebezpečných pro zdraví se v označení musí uvést:
a)       R-věty odpovídající skupině nebezpečnosti, pro kterou je stanoven výstražný symbol. Musí se uvést R-věty přiřazené složce nebo složkám přípravku, které způsobují zařazení přípravku do příslušné skupiny nebezpečnosti, podle tabulek obsažených v příloze č. 3 části druhé oddílu B,
b)       R-věty odpovídající jiným skupinám nebezpečnosti složek, pro které není stanoven výstražný symbol podle § 5 odst. 4.

(10) U přípravků, jejichž nebezpečnost vyplývá z fyzikálně-chemických vlastností, se v označení musí uvést R-věty podle kritérií uvedených v odstavci 9. To neplatí pro R-věty "extrémně hořlavý" nebo "vysoce hořlavý", které nemusí být uvedeny, pokud se v nich opakuje znění ze slovního vyjádření nebezpečnosti uvedeného ve výstražném symbolu.

(11) U přípravků nebezpečných pro životní prostředí se v označení musí uvést
a)       R-věta (R-věty) odpovídající klasifikaci "nebezpečný pro životní prostředí",
b)       věta R 50/53, pokud byla kromě věty R 51/53 nebo R 52/53 nebo R 53 přiřazena věta R 50.

§ 7
Volba S-vět


(1) Seznam S-vět je uveden v příloze č. 6.

(2) V označení se S-věty uvedou podle přílohy č. 6.

(3) Nebezpečným látkám uvedeným v Seznamu se přiřadí S-věty v něm uvedené. Nejsou-li u látek v Seznamu uvedeny žádné S-věty, může výrobce nebo dovozce připojit kteroukoli vhodnou S-větu (S-věty).

(4) Nebezpečným látkám neuvedeným v Seznamu a nebezpečným přípravkům se S-věty přiřazují podle kritérií uvedených v příloze č. 2 a jejich konečný výběr se provede podle těchto kritérií:
a)       jde-li o S-věty týkající se odstraňování, uvede se jedna S-věta, pokud odstraňování materiálu a obalu představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,
b)       S-věty, které svým obsahem odpovídají R-větám, se v označení uvedou pouze tehdy, je-li účelem jejich uvedení zdůraznění specifického varování,
c)       S-věty se volí s ohledem na zamýšlené podmínky použití nebezpečných látek a nebezpečných přípravků (například stříkáním nebo v aerosolových rozprašovačích),
d)       věty S 1, S 2 a S 45 se musí uvést v označení všech vysoce toxických, toxických a žíravých látek a přípravků prodávaných spotřebiteli,
e)       věty S 2 a S 46 se musí uvést v označení ostatních nebezpečných látek a nebezpečných přípravků prodávaných spotřebiteli, s výjimkou látek a přípravků klasifikovaných pouze jako nebezpečné pro životní prostředí.

§ 8
Označování některých skupin nebezpečných látek a nebezpečných přípravků


(1) Kromě údajů uvedených v zákoně se nebezpečné přípravky
a)       určené k prodeji spotřebiteli,
b)       určené k použití stříkáním nebo rozprašováním,
c)       obsahující látku s přiřazenou větou R 33,
d)       obsahující látku s přiřazenou větou R 64,

označí podle přílohy č. 7.

(2) Výrobky obsahující azbest se kromě údajů uvedených v zákoně označí podle přílohy č. 8.

(3) Pro označení nebezpečných látek a nebezpečných přípravků v obalech, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml, platí:
a)       u látek, které jsou klasifikovány jako vysoce hořlavé, hořlavé, oxidující nebo dráždivé, není nutno uvádět v označení R-věty a S-věty. To platí i pro označování látek klasifikovaných jako "zdraví škodlivé", pokud nejsou určeny pro prodej spotřebiteli,
b)       u přípravků, které jsou klasifikovány jako vysoce hořlavé, oxidující, dráždivé, s výjimkou přípravků s přiřazenou větou R 41, nebo nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným výstražným symbolem pro "N", není nutno uvádět v označení R-věty a S-věty,
c)       u přípravků, které jsou klasifikovány jako hořlavé nebo nebezpečné pro životní prostředí a nemají přiřazen výstražný symbol pro "N", se v označení uvedou R-věty, ale není nutno uvádět S-věty.

(4) Nebezpečné látky
a)       plyny obecně, pokud jsou přepravovány v lahvích na přepravu plynů,
b)       propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn (LPG) v nádobách pro plyny,
c)       kovy v celistvé formě,
d)       látky klasifikované větou R 65,

se označí podle přílohy č. 9.

(5) Nebezpečné přípravky
a)       plynné přípravky (plynné směsi), pokud jsou přepravovány v lahvích na přepravu plynů,
b)       přípravky obsahující odorizovaný propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn (LPG) v nádobách pro plyny,
c)       slitiny, přípravky obsahující polymery a přípravky obsahující elastomery,
d)       přípravky klasifikované větou R 65,

se označí podle přílohy č. 9.

§ 9
Rozměry označení


(1) Rozměry štítku nebo plochy obalu nebezpečné látky nebo přípravku určené k označení jsou:
a)       nejméně 52 x 74 mm, pokud objem obalu nepřesahuje 3 l,
b)       nejméně 74 x 105 mm, pokud je objem obalu větší než 3 l a nepřesahuje 50 l,
c)       nejméně 105 x 148 mm, pokud je objem obalu větší než 50 l a nepřesahuje 500 l,
d)       nejméně 148 x 210 mm, pokud je objem obalu větší než 500 l.

§ 10
Přípravky, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí


Přípravky, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, se označí vedle údajů stanovených § 20 odst. 3 zákona též způsobem uvedeným v příloze č. 10.

§ 11
Zrušovací ustanovení


Zrušuje se vyhláška č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků.

§ 12
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Urban v. r.


1)       Směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EHS), naposledy změněna nařízením Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se rozhodnutí 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí stanovených v opatřeních Rady přijatých v konzultačním řízení (jednomyslnost).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, naposledy změněna nařízením (ES) č. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. září 2003, kterým se rozhodnutí Rady 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí stanovených v opatřeních přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES.
Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (76/769/EHS), naposledy změněna směrnicí Komise 2004/21/ES, kterou se po 30. mění směrnice 76/769/EHS.
2)       Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.
3)       ČSN EN 28317+AC (77 0410) "Balení odolné dětem. Požadavky a postupy zkoušení opět uzavíratelných obalů".
ČSN EN 862 (77 0411) "Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky".
4)       ČSN EN ISO 11683 (77 4001) "Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky" a tisková oprava č. 1.
5)       § 20 odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Přílohy (PDF)


<< Návrat zpět